CAP͍TULO III. ASEMBLEA XERAL

Artigo 18

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará integrada pola Directiva e todos os socios/as con dereito a voto. A Presidencia e Secretaría da Asemblea serán as mesmas que na Xunta Directiva.

Artigo 19

As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias.

Artigo 20

A Asemblea Xeral, tanto ordinaria como extraordinaria, será convocada con 15 días de antelación mediante anuncios no domicilio social, citación persoal ou outros medios escritos (redes sociais, medios informáticos, correo postal, etc.), que garantan o coñecemento da convocatoria, expresando o lugar, día e hora das reunións, así como a orde do día con expresión concreta dos asuntos a tratar.

A Asemblea Xeral, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará validamente constituída cando concorran, en primeira convocatoria, a metade máis un dos socios/as con dereito a voto; e en segunda convocatoria, co número de asistentes presentes ou representados na Asemblea. Entre a primeira e a segunda convocatoria deberá mediar como mínimo media hora

Os acordos tomaranse por maioría simple, cando os votos afirmativos superen os negativos, non sendo computables a estes efectos os votos nulos, en branco nin as abstencións.

Será necesaria a maioría cualificada dos socios/a con dereito a voto, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade dos votos emitidos, para:

 1. Nomeamento da Directiva.
 2. Disposición ou alleamento de bens.
 3. Modificación dos Estatutos.
 4. Disolución da Asociación.
 5. Remuneración dos membros do órgano de representación.

Artigo 21

Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:

 1. Aprobar, no seu caso a xestión da Xunta Directiva.
 2. Examinar e aprobar as contas anuais.
 3. Fixar as cuotas ordinarias ou extraordinarias.
 4. Acordar e autorizar, no seu caso, os gastos de representación que se poidan orixinar no transcurso do desenvolvemento dun cargo na Xunta Directiva.
 5. Calquera outra cousa que non sexa competencia da Asemblea extraordinaria.

Artigo 22

Corresponde á Asemblea Extraordinaria:

 1. Nomeamentos da Directiva.
 2. Modificación dos Estatutos.
 3. Disolución da Asociación.
 4. Expulsión de socios a proposta da Xunta Directiva.
 5. Outorgar e retirar a condición de Socio/a de Honra.