Directiva

A directiva desempeña os distintos labores administrativos necesarios para o bo funcionamento da Asociación.

A Xunta Directiva componse de Presidente, Vicepresidente, Secretario e Tesoureiro. Asimesmo poden ter asignados distintos vogais que axudarán nas tarefas precisas.

Todos os cargos que compoñen a Xunta Diretiva serán gratuítos e a súa designación e revocación correrá a cargo da Asemblea Xeral Extraordinaria e a súa duración será de 4 anos.

A diretiva actual está composta polas seguintes persoas:

Presidencia
presidente Leticia Riestra

Secretaría
secretario María Pilar Fernández

Tesouraría
tesorero Jose Antonio Pereiro